Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEHUIS OP STIELTJESKANAAL

Januari 2023

1 TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd en aangeboden door Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2 RESERVERINGEN

2.1 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hier speciale voorwaarden aan te stellen.

2.3 Indien Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal uw reservering in behandeling neemt, zendt Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal u een bevestiging binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal .

2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging, dan dient u onverwijld contact op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen u en Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal de reservering aan u heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3 UW OVEREENKOMST

Indien uw reservering geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden omdat het bedrijf (geheel of gedeeltelijk) is of wordt gesloten om daarmee naar het inzicht van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal te voldoen aan richtlijnen en/of instructies van de (lokale) overheid of betreffende autoriteiten op het gebied van volksgezondheid, ontvangt u een voucher ter waarde van het bedrag dat u heeft betaald voor de reservering. Deze voucher is 12 maanden geldig en kunt u gebruiken als betaalmiddel voor het maken van een nieuwe reservering. Het aanbieden van een voucher onder deze omstandigheden maakt onderdeel van de overeenkomst en kwalificeert niet als een wijziging van de overeenkomst.

4 WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal uw wijzigingen accepteert, kan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal wijzigings-kosten bij u in rekening brengen.

4.2 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst deze wilt annuleren, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 15 van onze Algemene Voorwaarden.

4.3 Indien Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal door overige omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekking tot periode van het verblijf, kan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal u een passend alternatief bieden.

5 IN-DE-PLAATSSTELLING

5.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal .

5.2 Indien u en Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 4.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

6 PRIJZEN

6.1 U bent aan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging van de reservering vermeerderd met de kosten van de overige gehuurde en/of afgenomen producten en/of diensten.

6.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering reeds door Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal is verzonden

6.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.4 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting) waar Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

7 EXTRA KOSTEN

7.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting en de kosten van bijgeboekte optionele extra’s verschuldigd.

7.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats. U/de huurder bent aan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

8 BETALINGEN

8.1 Het verschuldigde bedrag van de overeengekomen huurprijs dient vooraf te worden voldaan, 30% van de totale som wordt binnen 24 uur na bevestiging van de boeking betaald en de overige 70%, 7 weken voor aankomst. Wanneer de aankomst dag binnen 7 weken na boeken ligt, wordt de gehele som in 1 keer betaald. Eventuele overige gehuurde en/of afgenomen producten en/of diensten dienen bij het uitchecken te worden afgerekend op locatie Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal .

8.2 Het op rekening betalen van verschuldigde bedragen is uitsluitend mogelijk na expliciete, voorafgaande toestemming van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal en is niet mogelijk voor particulieren.

9 AANKOMST EN VERTREK

9.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10:00 uur verlaten te zijn.

9.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal . In deze situatie zijn de in 14.1 genoemde annuleringsvoorwaarden niet van toepassing. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

10 REGLEMENTEN

10.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. de Huisregels & Afspraken. Een exemplaar hiervan vindt u op de website of kunt u aanvragen bij check-in.

10.2 Conform de lokale verordeningen zijn alle gasten, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal besluiten de gasten niet onder te brengen.

10.3 De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

10.5 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden waaronder een gedeeltelijke of gehele sluiting daarvan, zonder dat u recht heeft op vergoeding.

10.6 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

10.7 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de vaste accommodatie te plaatsen.

10.8 De huurder dient het terrein schoon achter te laten (dus: geen vuilnis achterlaten maar in vuilniszakken in de container plaatsen).

10.9 Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de Huisregels & Afspraken en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker per direct van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10.10 Indien de eigenaren ernstig vermoeden hebben dat door de huurder van de accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, zijn zij gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

10.11 Normaal gebruik van water en elektriciteit is inbegrepen in de huur van de accommodatie/campingplaats. Het gebruik van grote elektrische apparatuur is niet toegestaan. Bij constatering van excessief stroomverbruik kan er (achteraf) verrekening plaatsvinden.

11 HUISDIEREN

11.1 Er worden maximaal twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers meer huisdieren wensen mee te nemen, dient u dit voor aankomst op te geven. In dat geval wordt door Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal bepaalt of dit mogelijk is en welke toeslag hiervoor in rekening wordt gebracht. Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het terrein te weigeren.

11.2 Huisdieren hebben geen toegang tot de bovenverdieping van de accommodatie, de paardenstallen of de weides. Huisdieren dienen buiten de tuin van de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige bewoners en gasten.

11.3 Voor honden is een hondenmand en/of bench beschikbaar en voor meegebrachte honden/katten is bescherming tegen vlooien verplicht, waarbij zowel druppels, pillen als een vlooienband volstaat.

11.4 Gekooide dieren mogen gratis worden meegenomen, mits dit is opgegeven bij de reservering.

12 GEBRUIK ACCOMMODATIE INVENTARIS

12.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een juiste gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of elders op het terrein, en voor het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

12.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal en zo nodig plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

13 INTERNETGEBRUIK

13.1 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal biedt de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk.

13.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

13.3 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

13.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal als aanbieder van de accommodatie.

13.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker dan wel degene die de huurder vergezellen, heeft Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

13.6 De huurder vrijwaart Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

14 ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd binnen 24 uur na de boeking zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten zijn bij annulering tot de 42e dag voor aanvang 30% van het totaalbedrag, bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor aankomst 60%, van de 28e dag vooraf tot de 1e verblijf dag, 90% en op de 1e verblijf dag of later 100%. Voor de betaling van de annuleringskosten krijgt u een factuur.

14.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering (no show). In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

15 OVERMACHT EN WIJZIGING

15.1 In het geval Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal voordoen. Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

15.2 Overmacht aan de zijde van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal bestaat indien Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

16 OPZEGGING

 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

17 AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal of (één van) haar werknemers.

17.2 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

17.3 U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het terrein bevinden.

17.4 U/ de huurder vrijwaart Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het terrein bevinden.

17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18 KLACHTEN

Ondanks de zorg en de inspanning van Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal te melden. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

19 TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst tussen u en Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20 REISDOCUMENTEN

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21 PRIVACY

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u terugvinden op onze website onder het onderdeel “privacy”.

22 ALGEMEEN

22.1 Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet

         mogelijk blijkt.

22.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Vakantiehuis Op Stieltjeskanaal niet.

22.3 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van algemene

         voorwaarden.